საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტი (GRDD/GIPA) საერთაშორისო პარტნიორ RRC International-თან ერთად ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველო (MCA-Georgia) ფინანსური მხარდაჭირით, პროგრამის - პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის (ISWD) ფარგლებში ახორციელებს ორწლიან პროექტს - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA) პროფესიული განათლების მე-5 საფეხურისა და საერთაშორისოდ აღიარებული სასერტიფიკატო პროგრამების შემუშავება, დანერგვა და ინსტიტუციონალიზება ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მენეჯმენტში. პროექტის მიზანია საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA) შემუშავდეს და დაინერგოს მე-5 საფეხურის უმაღლესი პროფესიული (TVET) პროგრამა და საერთაშორისოდ აღიარებული სასერტიფიკატო პროგრამები ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მენეჯმენტში (HSE Management).

GIPA აცნობიერებს საქართველოში პროფესიული განათლების მნიშვნელობას, ახალგაზრდებსა და ზრდასრულებს შორის პროფესიული სწავლების (მომზადების და გადამზადების) პოპულარიზაციის აუცილებლობას და ზემოაღნიშნული პროექტით ხელს უწყობს საქართველოში პროფესიული განათლების განვითარებას.

პროფესიული პროგრამა ფოკუსირებული იქნება ახალ სკოლადამთავრებულებზე, რომლებსაც აქვთ სკოლის შემდგომი პროფესიული განათლების მიღების სურვილი, ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სფეროში. საერთაშორისოდ აღიარებული სასერტიფიკატო პროგრამები განკუთვნილია სხვადასხვა დარგში დასაქმებულთათვის, რომლებიც უკვე მუშაობენ აღნიშნულ სფეროში და სურთ საკუთარი ცოდნის, უნარ-ჩვევებისა და კვალიფიკაციის ამაღლება. ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სფეროში ახალი საგანმანათლებლო სტანდარტების დანერგვის მიზნით, პროფესიული განათლების მე-5 საფეხურის პროგრამა და საერთაშორისოდ აღიარებული სასერტიფიკატო პროგრამები შეიქმნება NEBOSH-ის (შრომის დაცვის ეროვნული საგამოცდო საბჭო) საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში. ამასთანავე, ახლად შემუშავებული პროგრამები არის ინოვაციური და დამსაქმებლის (კომპანიების) საჭიროებებზე მორგებული. პროგრამები სრულ შესაბამისობაშია საქართველოში მიმდინარე პროფესიული განათლების რეფორმასთან, აწყობილია მოდულურ პრინციპზე და მოიცავს პრაქტიკაზე დაფუძნებულ სასწავლო მიდგომას.  

აღნიშნული პროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხობისა და გარემოს დაცვის საკითხებისადმი მეტი ყურადღების მიპყრობას და აღზრდის მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტებს, რომლებიც დასაქმდებიან სახელმწიფო თუ კერძო ორგანიზაციებში. 
 

მოსალოდნელი შედეგები

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში შეიქმნება:

  • ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მენეჯმენტის მე-5 საფეხურის უმაღლესი პროფესიული პროგრამა
  • ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის საერთაშორისოდ აღიარებული სერტიფიცირებული კურსები
  • ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მოდულური სასწავლო პროგრამა, რომელიც თანხვედრაშია თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებთან და ეროვნულ კანონმდებლობასთან
  • მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის უმაღლესი პროფესიული და სასერტიფიკატო პროგრამებისთვის, სასწავლო სახელმძღვანელოების და პრაქტიკული აღჭურვილობის ჩათვლით

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი ხელს შეუწყობს:

  • საზოგადოებისა და კომპანიების (დამსაქმებლების) ცნობიერების ამაღლებას ზოგადად პროფესიული განათლების და ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის საკითხების მნიშვნელობის შესახებ
  • ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სფეროში შესაბამისი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების მქონე მაღალკვალიფიციური თანამშრომლების მომზადებას, რომლებიც დააკმაყოფილებენ თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნებს

თუ გავითვალისწინებთ იმ დაზიანებებისა და ლეტალური შედეგების რიცხვის ზრდას, რაც ბოლო პერიოდში საქართველოში სამუშაო ადგილებზე ფიქსირდება, პროგრამის კურსდამთავრებულებს ექნებათ სწრაფი დასაქმების შესაძლებლობა ისეთ სექტორებში, როგორებიცაა: მშენებლობა, ელექტრომომარაგება, წყალმომარაგება, ნავთობი და გაზი, ტრანსპორტი, მძიმე და მსუბუქი მრეწველობა, სამთო მრეწველობა, პორტები, კომუნიკაცია, მომსახურება, ასევე სახელმწიფოს შრომის და გარემოს დაცვის ინსპექტირების შესაბამისი სამსახურები.

ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდავითი მენეჯმენტის პროგრამის შექმნითა და ამ სფეროში კვალიფიციური კადრების მომზადებით, ჯიპა ხელს უწყობს ევროკავშირთან მიახლოების პროცესს, რადგანაც საქართველოს კანონმდებლობამ, ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი მოვალეობების თანახმად, ევროპულ კანონმდებლობასთან შესამაბისობის უზრუნველსაყოფად უნდა გაითვალისწინოს ევროკავშირის შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის საკითხებთან დაკავშირებული 26 დირექტივა. უფრო მეტიც, უახლოეს მომავალში საქართველოს პარლამენტი მიიღებს კანონს, რომელიც დაარეგულირებს სამუშაო ადგილებზე ჯანმრთელობის და შრომის უსაფრთხოების საკითხებს. 

პროექტის მიხედვით, ზემოაღნიშნულ სპეციალობაზე სტუდენტების მიღება დაგეგმილია 2017 წლის შემოდგომიდან.

კონტაქტი

იეთიმ გურჯის 7ბ

(+995) 595507222     (+995) 514028820

hsetvet@gipa.ge

რუკის გახსნა